Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Журба Ярослав Євстахович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорткiвський завод "Агромаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00901594
1.4. Місцезнаходження емітента
Тернопільська, Чорткiвський р-н, 48505, м. Чорткiв, вул. Князя Володимира Великого, 29
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(03552) 2-18-48 (03552) 2-32-10
1.6. Електронна поштова адреса емітента
natalija.petrovich@pbank.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi ДКЦПФР" 82   30.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці agromash.afr. net.ua в мережі Інтернет 30.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. - Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - так як Емiтент не входить до складу об"єднань. - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як види на дiяльностi, якi здiйснює - Iнформацiя про органи управлiння емiтента, тому що заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено - Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про загальнi збори вiдсутня, так як загальнi збори, скликанi на 26.02.11 та 20.04.2011 не вiдбулися в зв"язку iз вiдсутнiстю кворуму. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало. -. Звiт про стан об'єкта нерухомостi, тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались. - Iнформацiя про дивiденди - тому, що дивiденди за 2011-10 р. не нараховувались та не виплачувались -- Копiя протоколу загальних зборiв емiтента, так як загальнi збори не вiдбулися в зв"язку iз вiдсутнiстю кворуму, - iнформацiя по пп 15-24 вiдсутня, так як товариство не є емiтентом вказаних цiнних паперiв - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, так як Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. . Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, оскiльки ВАТ не випускало похiднi цiннi папери. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не додається, оскiльки ВАТ не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорткiвський завод "Агромаш"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "Агромаш"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
48505
3.1.5. Область, район
Тернопільська, Чорткiвський р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Чорткiв
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Князя Володимира Великого, 29
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
16341200000000398
3.2.2. Дата державної реєстрації
12.02.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Чорткiвська райдержадмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1011490.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1011490.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Вiддiлення Промiнвестбанку, м. Чорткiв
3.3.2. МФО банку
338921
3.3.3. Поточний рахунок
26006301915105
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Валютного рахунку немає
3.3.5. МФО банку
д/в
3.3.6. Поточний рахунок
д/в
3.4. Основні види діяльності
29.24.2 виготовлення i ремонт с/г технiки
д/в д/в
д/в д/в

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення фонду Державного майна по Тернопiльськiй обл. 14037372 46008- м. Тернопiль вул. Танцорова, 11 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 66 чол., чисельнiсть позаштатних працiвникiв 1 чол.; якi працюють на умовах неповгого робочого часу - вiдсутнi; фонд оплати працi складає 425,0 тис. грн., що у порiвняннi з 2010 роком на 288,0 тис. грн. бiльше Збiльшення фонду оплати працi вiдбулось за рахунок збiльшення мiнiмального розмiру заробiтної плати та збiльшенням кiлькостi працiвникiв.. . Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв товариства в 2011 роцi не вiдбувалось. У ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш" кадрової програми, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам - немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Журба Ярослав Євстахович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 294294 22.04.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Чорткiвський РМЗ заступник директора, Чорткiвський РМЗ директор
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Спостережною радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису, посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 26 Iншi посади, якi обiймала посадова особа Чорткiвський РМЗ заступник директора, Чорткiвський РМЗ директор
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння - головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цепенда Вiра Орестiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 580291 17.08.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер по зарплатi Чорткiвський РМЗ, в.о. головного бухгалтера Чорткiвський РМЗ, ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Отримує заробiтну плату згiдно посадового окладу головного бухгалтера. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 24 Iншi посади, якi обiймала посадова особа бухгалтер по зарплатi Чорткiвський РМЗ, в.о. головного бухгалтера Чорткiвський РМЗ, ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", головний бухгалтер
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сенькiв Петро Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 758092 12.02.2001 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
iнженер по комплектацiї ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", начальник вiддiлу маркетингу ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", заступник голови правлiння ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису.. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 10 Iншi посади, якi обiймала посадова особа iнженер по комплектацiї ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", начальник вiддiлу маркетингу ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", заступник голови правлiння ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилюк Богдан Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 432808 28.12.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник ВМТЗ ВАТ "Агромаш"", в/о начальника ВМТЗ ВАТ "Агромаш"", начальник механоскладального цеху ВАТ "Агромаш".
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису.. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного пеiоду змiн не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 7 Iншi посади, якi обiймала посадова особа начальник ВМТЗ ВАТ "Агромаш"", в/о начальника ВМТЗ ВАТ "Агромаш"", начальник механоскладального цеху ВАТ "Агромаш".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гвоздецький Тадей Людвигович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 197619 13.10.1997 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1944
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економiст вiддiлу МТЗ Чорткiвський РМЗ, начальник фiнансово-збутового вiддiлу Чорткiвський РМЗ, ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", начальник вiддiлу маркетингу
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 16 Iншi посади, якi обiймала посадова особа економiст вiддiлу МТЗ Чорткiвський РМЗ, начальник фiнансово-збутового вiддiлу Чорткiвський РМЗ, ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", начальник вiддiлу маркетингу
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чекаловська Марiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 583253 15.10.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
секретар-машинiстка Чорткiвський РМЗ, ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", референт
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 8 Iншi посади, якi обiймала посадова особа секретар-машинiстка Чорткiвський РМЗ, ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", референт Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитришин Ярослав Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 433581 13.01.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
водiй ВАТ "Агромаш"", водiй Чорткiвського АТП-16142
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду змiн не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Cтаж керiвної роботи (рокiв) 0 Iншi посади, якi обiймала посадова особа водiй ВАТ "Агромаш"", водiй Чорткiвського АТП-16142
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мединська Володимира Iгорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 362631 19.09.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економiст планово-економiчного вiддiлу ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", начальник вiддiлу кодрiв ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", головний економiст ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису.. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 14 Iншi посади, якi обiймала посадова особа економiст планово-економiчного вiддiлу ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", начальник вiддiлу кодрiв ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", головний економiст ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Остапчук Ярослав Кирилович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 294138 03.04.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
служба в органах внутрiшнiх справ та кримiнально-виконавчiй системi, заступник головного iнженера з реконструкцiї та розвитку ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", головний iнженер ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як голови спостережної ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради Обов'язками голови Спостережної ради є координацiя дiяльностi Спостережної ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розвитку Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 11 Iншi посади, якi обiймала посадова особа служба в органах внутрiшнiх справ та кримiнально-виконавчiй системi, заступник головного iнженера з реконструкцiї та розвитку ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", головний iнженер ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свирида Павло Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 362525 10.09.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш" майстер, начальник виробництва ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена спостережної ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради . Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Посадова особа iнших посад не обiймає на iнших пiдприємствах Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 12 Iншi посади, якi обiймала посадова особа ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш" майстер, начальник виробництва ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вишнiвська Наталiя Iллiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 587594 30.12.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
контролер ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", зав.господарством ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", начальник вiддiлу кадрiв ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш".
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена спостережної ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради . Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Посадова особа iнших посад не обiймає на iнших пiдприємствах Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 10 Iншi посади, якi обiймала посадова особа контролер ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", зав.господарством ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", начальник вiддiлу кадрiв ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сиротюк Ольга Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 583051 02.10.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер Чорткiвський РМЗ, бухгалтерВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена спостережної ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради . Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Посадова особа iнших посад не обiймає на iнших пiдприємствах Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 16 Iншi посади, якi обiймала посадова особа бухгалтер Чорткiвський РМЗ, бухгалтерВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорнiй Ярослав Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 174706 24.06.1997 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
в.о. головного технолога Чорткiвський РМЗ, iнженер-технолог ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена спостережної ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради . Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Посадова особа iнших посад не обiймає на iнших пiдприємствах Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 10 Iншi посади, якi обiймала посадова особа в.о. головного технолога Чорткiвський РМЗ, iнженер-технолог ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демиденко Iван Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 143649 26.02.1997 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
iнженер -технолог ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", iнженер по ОП i ТБ ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
6.1.8. Опис
До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Cтаж керiвної роботи (рокiв) 14 Iншi посади, якi обiймала посадова особа iнженер -технолог ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш", iнженер по ОП i ТБ ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прийдун Микола Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 631055 04.02.2000 Залiщицьким РВУМВС України в Тернопiльськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник заготiвельно- штампувальної дiльницi ВАТ "Агромаш"", iнженер по якостi ВАТ "Агромаш"", вчитель Коцюбинчицької ЗОШ
6.1.8. Опис
До повноважень посадової особи як члена правлiння вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена правлiння є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi не отримувала, окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису.. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Змiн протягом звiтного перiоду не було Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Cтаж керiвної роботи (рокiв) 4 Iншi посади, якi обiймала посадова особа начальник заготiвельно- штампувальної дiльницi ВАТ "Агромаш"", iнженер по якостi ВАТ "Агромаш"", вчитель Коцюбинчицької ЗОШ
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Журба Ярослав Євстахович МС 294294 22.04.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 1269983 31.38891600000 1269983 0 0 0
Член правлiння/гол.бухгалтер Цепенда Вiра Орестiвна МС 580291 17.08.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 36923 0.91258900000 36923 0 0 0
Член правлiння Сенькiв Петро Павлович МС 758092 12.02.2001 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 73586 1.81875300000 73586 0 0 0
Член правлiння Данилюк Богдан Михайлович МС 432808 28.12.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 20.02.2003 1397 0.03452800000 1397 0 0 0
Член правлiння Гвоздецький Тадей Людвигович МС 197619 13.10.1997 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 25320 0.62580900000 25320 0 0 0
Член правлiння Чекаловська Марiя Петрiвна МС 583253 15.10.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 3752 0.09273400000 3752 0 0 0
Член правлiння Мединська Володимира Iгорiвна МС 362631 19.09.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 4178 0.10326400000 4178 0 0 0
Голова спостережної ради Остапчук Ярослав Кирилович МС 294138 03.04.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 20.02.2003 1397 0.03452800000 1397 0 0 0
Член спостережної ради Свирида Павло Петрович МС 362525 10.09.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 2000 0.04943200000 2000 0 0 0
Член спостережної ради Вишнiвська Наталiя Iллiвна МС 587594 30.12.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 22.01.2004 703 0.01737500000 703 0 0 0
Член спостережної ради Сиротюк Ольга Михайлiвна МС 583051 02.10.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 3156 0.07800400000 3156 0 0 0
Член спостережної ради Чорнiй Ярослав Володимирович МС 174706 24.06.1997 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 2289 0.05657500000 2289 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Демиденко Iван Iванович МС 143649 26.02.1997 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 50942 1.25908300000 50942 0 0 0
Член правлiння Дмитришин Ярослав Михайлович МС 433581 13.01.1999 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 2360 0.05833000000 2360 0 0 0
Член правлiння Прийдун Микола Степанович МС 631055 04.02.2000 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 1477986 36.52992100000 1477986 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Закрите акцiонерне товариство "Тернопiльрембуд" 30691014 46010 д/н Тернопільська - м. Тернопiль вул. Текстильна, 36 09.10.2001 627549 15.51050900000 627549 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Журба Ярослав Євстахович МС 294294 22.04.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл. 09.10.2001 1269983 31.38891600000 1269983 0 0 0
Матiїшин Василь Семенович КМ 534327 04.03.1998 Новосаджарський Полтавськiй обл .в РВУМВСУ 19.04.2011 1045032 25.82902500000 1045032 0 0 0
Усього 2942564 72.72845000000 2942564 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2011
Кворум зборів** 54.140000000000
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв сформований виконавчим органом управлiння товариства. Iнших пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв не поступало. Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiти органiв управлiння товариства. 3. Затвердження звiтiв та балансу товариства. 4. Розподiл прибутку за 2010 рiк та плановий розподiл прибутку на 2011 рiк. 5. Про визначення типу та змiна найменування ВАТ Чорткiвський завод Агромаш у зв язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України Про акцiонернi товариства . 6. Внесення змiн до Статуту товариства та затвердження його в новiй редакцiї у вiдповiднiсть до вимог Закону України Про акцiонернi товариства . 7. Про змiну форми iснування iменних акцiй ВАТ Чорткiвський завод Агромаш з документарної на бездокументарну та про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства ( перведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування) . 8. Визначення способу повiдомлення власникiв товариства щодо прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства. 9. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства ,що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства. 10. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску , що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з ним на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам , якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв товариства. 11. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства та припинення (розiрвання) договору з реєстратором на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства. 12. Затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю. 13. Обрання членiв Наглядової ради товариства. 14. Обрання Ревiзiйної комiсiї товариства. Загальнi збори не вiдбулися в зв"язку iз вiдсутнiстю кворуму.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.02.2011
Кворум зборів** 1.120000000000
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв сформований виконавчим органом управлiння товариства. Iнших пропозицiй щодо порядку денного загальних зборiв не поступало. Порядок денний: 1.Реорганiзацiя ВАТ Чорткiвський завод Агромаш шляхом перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю Чорткiвський завод Агромаш 2.Про призначення комiсiї з припинення ВАТ Чорткiвський завод Агромаш 3.Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй на частки у статутному капiталi ТДВ Чорткiвський завод Агромаш 4.Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiї . Правлiння ВАТ на вимогу акцiонера, який володiє понад 10% голосiв порядок денний загальних зборiв акцiонерiв, доповнено слiдуючими питаннями 5.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв . 6. Звiти органiв управлiння товариства. 7. Затвердження звiтiв та балансу товариства. 8. Прийняття рiшення про перетворення товариства у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, про порядок i умови здiйснення перетворення , порядок обмiну акцiй на частки товариства правонаступника. 9. Призначення ( обрання) комiсiї з припинення . 10. Прийняття рiшення про видiл з товариства, порядок i умови видiлу, створення нових товариств конвертацiї акцiй, порядок такої конвертацiї. 11.Призначення ( обрання ) комiсiї з видiлу. 12. Прийняття рiшення про припинення товариства шляхом подiлу, затвердження порядку i умов подiлу, створення нових товариств, порядок конвертацiї акцiй. 13.Призначення ( обрання ) комiсiї з припинення . 14. Про проведення випуску iменних акцiй товариства з документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування та затвердження рiшення про де матерiалiзацiю. 15. Прийняття рiшення про визначення депозитарiю , який буде обслуговувати випуск акцiй товариства. 16. Прийняття рiшення про визначення зберiгача , у якого будуть обслуговуватись рахунки власниками акцiй. 17.Прийняття рiшення про припинення дiї договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру. 18. Прийняття рiшення про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв товариства про де матерiалiзацiю. 19. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 20. Затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду ( Спостережну раду ( Раду товариства) , виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю. 21. Обрання голови та членiв Наглядової ради ( Спостережної ради ( Ради товариства), затвердження умов цi вiльно-правових та трудових договорiв з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на пiдписання цi вiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 22. Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї . 23. Обрання голови правлiння . 24.Вiдкликання голови тимчасової Наглядової ради ( Спостережної ради ( Ради товариства) , голови та членiв ревiзiйної комiсiї, голови правлiння. 25.Затвердження внутрiшнiх положень товариства згiдно вимог закону України Про акцiонернi товариства . Загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися в зв"язку iз вiдсутнiстю кворуму

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Контроллiнг-95"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22602142
Місцезнаходження 46000 - Тернопільська - м. Тернопiль вул.Галицька, 38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3827
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2006
Міжміський код та телефон (0352) 42-02-08
Факс д/н
Вид діяльності надання аудиторських послуг
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Контроллiнг-95" здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi Свiдоцтвом про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 3827 виданого Аудиторською палатою України 22.06.2006 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Фiлiя "Захiдне головне регiональне управлiння "Публiчного акцiонерного товариства Комерцiйного банку "Приватбанк"
Організаційно-правова форма Філія (інший відокремлений підрозділ)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20784660
Місцезнаходження 49094 Україна Львівська - м. Львiв вул. Гуцульська, 11-а,15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 376954
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.08.2009
Міжміський код та телефон (0322) 76-69-94 (0322) 76-69-94
Факс (0322)97-74-72
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть, а саме дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Основний лiценцiат Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "Приватбанк", 49094, Днiпропетровська область, м.Днiпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50. У звязку iз змiною внутрiшньої структури Реєстратора реєстр передано вiд Тернопiльської фiлiї до фiлiї "Захiдне головне регiональне управлiння ПАТ КБ "Приватбанк".

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05.1999 57/19/1/99 Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР UA1901121004 Акції Іменні прості Документарна Іменні 0.250 4045960 1011490.000 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш" на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась. Подання заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi не було. Торгiвля чи включення до лiстингу цiнних паперiв емiтента не запланована. Додаткової емiсiї Товариство не здiйснювало.
 
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 1000
у тому числі:
- сертифікатів акцій
1000
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 742
у тому числі:
- сертифікатів акцій
742
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 1
у тому числі:
- сертифікатів акцій
1
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Мiжрайонна майстерня по ремонту двигунiв КДМ-16 була створена 08.02.1958 року. У 1959 роцi вона була перетворена в авторемонтний завод по ремонту вантажних автомобiлiв, вводиться в дiю виробничий корпус площею 5000 м кв. i котельня. У 1978 роцi перетворюється у ремонтно-механiчний завод Держкомсiльгосптехнiки України по ремонту автомобiльних двигунiв. В 1987 роцi впроваджується виробництво авторефрижераторiв, у 1989 - iзотермiчних фургонiв iз сендвiч-панелей, в 1994 - авторефрижераторних фургонiв, холодильних камер i молокоохолоджувачiв ОМ-1500, в 1996 - транспортерiв для тваринницьких ферм i агрегатiв для передпосiвного обробiтку грунту. У 1996 роцi ремонтно-механiчний завод згiдно Наказу РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi № 18 в процесi приватизацiї перетворено у ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш". Рiшення про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не приймались.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Вищим керiвним органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв. Голова правлiння здiйснює контроль за фiнансовим станом та виробничими процесами на пiдприємствi. За дiяльнiстю правлiння здiйснюють контроль Спостережна рада та ревiзiйна комiсiя Товариства. В склад пiдприємства входять такi пiдроздiли: - цех з виготовлення рефрижераторiв; - цех з виготовлення сiльськогосподарської технiки; - штампувальна дiльниця; - дiльниця по ремонту будiвель i споруд; - енерго-механiчний вiддiл; - апарат управлiння. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариство не має. Змiни органiзацiйної структури акцiонерного товариства не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою рахiвництва в обсягах, необхiдних для повного i всебiчного вiдображення його активiв i пасивiв i вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до П(С)БО №№ 2.3.4.5 та своєчасно. У товариствi розроблена облiкова полiтика, яка протягом звiтного перiоду не мiнялася. , Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться з 01.07.2000 року у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Облiк ремонту та модернiзацiї основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до податкового облiку. Нарахування амортизацiї здiйснюється за методом, передбаченим податковим законодавством, що не суперечить Положенню. Облiк запасiв ведеться за мiсцями їх зберiгання та по матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi до П(С)БО № 9 "Запаси". Оцiнка запасiв здiйснюється за методом цiни продажу. Облiк витрат виробництва та обiгу ведеться у товариствi у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №16 "Витрати" без використання рахункiв 8-го класу, що не суперечить iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку, рахункiв капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй. Податковий облiк валових витрат ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" Облiк дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть" за поточною вартiстю. Формування собiвартостi та фiнансових результатiв у товариствi в звiтному перiодi вiдповiдало вимогам П(С)БО №15, П(С)БО №16, П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати та Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05. 1997р. № 283/97-ВР з врахуванням внесених до нього змiн i доповнень.
Текст аудиторського висновку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Аудиторська фiрма Контроллiнг-95 46000, м. Тернопiль, вул. Лучакiвського, 4/58 р/р 26007250707001 в Тернопiльськiй фiлiї ТФ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Тернопiль, МФО 338783 Код ЄДРПОУ 22602142, тел. 42-52-08|42-52-09 моб. 8 067 9544337. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi АПУ № 3827 вiд 22.06.2006 року. "06" березня 2012 р. № 14 Тернопiльська обл. м.Чорткiв Висновок незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть ВАТ "Агромаш" станом на 31.12.2011 р. Адресат : Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Агромаш" . Керiвництво ВАТ "Агромаш" . Аудиторська перевiрка достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству України фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2010 р. проведена директором аудиторської фiрми "Конгроллiнг-95" Тимочко Мироном Петровичем у вiдповiдностi до угоди № 14 вiд 01 лютого 2012 року. Вiдомостi про аудитора. ТзОВ Аудиторська фiрма "Контроллiнг - 95". свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3827 вiд 22.06.2006 року, видане АПУ. Мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Галицька, 38. тел 8 067 9544337. Дата початку перевiрки 25.02.2011 р., дата закiнчення перевiрки 28.02.2011 р. за мiсцезнаходженням ВАТ. Тернопiльська обл.,м.Чорткiв вул.. В.Великого 29. Вiдомостi про емiтента: 1. Назва товариства - Вiдкрите акцiонерне товариство "Агромаш". 2. Код ЄДРПОУ-00901594. 3. Мiсце знаходження товариства - Україна, Тернопiльська обл.Чорткiвський р-н. М. Чорткiв вул.. В.Великого29. 4. Телефон/факс -803552 3-10-04. 5. Статутний фонд - 1011,0 тис грн. 6. Кiлькiсть простих акцiй - 4045960 шт., їх частка в статутному капiталi - 100%. 7Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю - № 16341200000000398 вiд 12..02.1996 року. Дата внесення змiн до установчих документiв - не вносилися. Дата внесення змiн до установчих документiв - не вносилися. Аудиторська перевiрка проводилась у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики 700, 701, 705, 706, 720. Законiв України "Про цiннi папери та фондовий ринок", № 3480-IV вiд 23.02.2006 року, "Про господарськi товариства" № 1576-XII вiд 19.09.1991 року,"Про державне регулювання ринку цiнних паперiв України" № 448/96 вiд 30.10.1996 року., "Про аудиторську дiяльнiсть " № 3125-XII вiд 22.04.1993 року, з наступними змiнами та доповненнями та вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360. Аудиторською перевiркою була охоплена наступна фiнансова звiтнiсть: баланс на 31.12.2011 року , Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк , Звiт про власний капiтал за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк ПАТ " Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка" . Аудиторськi процедури, якi здiйснювалися при проведеннi аудиторської перевiрки, були спланованi i проводилися згiдно з дiючими в Українi нормативами аудиту. Мета здiйснення таких аудиторських процедур - на пiдставi перевiрки вiдповiдностi показникiв звiтностi ПАТ " Чорткiвське районне виробниче пiдприємство "Агропромтехнiка" даним бухгалтерського облiку, первинним бухгалтерським та iншим документам, що засвiдчують проведення господарських операцiй, а також вимогам дiючого законодавства України забезпечити одержання достатнього обсягу аудиторських доказiв про те, що наведенi показники балансу на 31.12.2011 року, а також звiту про фiнансовi результату за 2011 рiк позбавленнi суттєвих помилок i для формування на цiй пiдставi висновку щодо їх достовiрностi. На нашу думку, проведена в такому обсязi перевiрка забезпечує достатню пiдставу для обгрунтування думки аудитора, висловленої в цьому аудиторському висновку. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi акцiонерного товариства покладається на управлiнський персонал та керiвництво товариства. Керiвництво товариства також несе вiдповiдальнiсть за надання користувачам фiнансової звiтностi товариства i аудиторського висновку про неї. Аудитор та керiвництво товариства розумiють, що аудиторська дiяльнiсть пов'язана з певним професiйним ризиком та обмеженнями, а тому iснує можливiсть того, що будь-якi помилки можуть залишитися не вiднайденими а наданi рекомендацiї помилковими. Тому аудитор несе вiдповiдальнiсть лише за правильнiсть i вiдповiднiсть використаних процедур перевiрки та за аудиторський висновок. Для перевiрки використовувались журнали-ордера, журнал Головна книга, данi аналiтичного облiку, баланс станом на 31.12.2011 р., звiт про фiнансової результати за 2011, звiт про власний капiтал рiк. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою рахiвництва в обсягах, необхiдних для повного i всебiчного вiдображення його активiв i пасивiв i вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до П(С)БО № 25 та своєчасно. У товариствi розроблена облiкова полiтика, яка протягом звiтного перiоду не мiнялася. , Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться з 01.07.2000 року у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Порушень даного нормативного документа при перевiрцi не виявлено. Iндексацiя основних засобiв у звiтному перiодi не проводилася. На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв становить 7582,0 тис .грн., знос 4254,0 тис. грн. Облiк ремонту та модернiзацiї основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до податкового облiку. Нарахування амортизацiї здiйснюється за методом, передбаченим податковим законодавством, що не суперечить Положенню. Нематерiальнi активи у товариствi вiдсутнi. Облiк запасiв ведеться за мiсцями їх зберiгання та по матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi до П(С)БО № 9 "Запаси". Оцiнка запасiв здiйснюється за методом цiни продажу. Данi облiку є спiвставними з даними залишку за статтями балансу. Iнвентаризацiя не проводилася. Вартiсть запасiв товариства станом на 31.12.2011р. становить 496,0 тис. грн.(виробничi запаси). Виробничi запаси - 393,0 тис.грн. Незавершене виробництво - 22,0 тис.грн. Готова продукцiя - 80,0 тис.грн. Товари - 1,0 тис.грн. Облiк витрат виробництва та обiгу ведеться у товариствi у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №16 "Витрати" без використання рахункiв 8-го класу, що не суперечить iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку, рахункiв капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй. Податковий облiк валових витрат ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" порушень в облiку витрат перевiркою не встановлено. За даними фiнансової звiтностi за 2011 рiк Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 2044,0 тис.грн . Адмiнiстративнi витрати -228,0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 26,0 тис.грн. Витрати на збут - 13,0 тис.грн. Iншi витрати - 16,0 тис.грн. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть" за поточною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 р.становить 30,0 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 20,0 тис.грн. З бюджетом - 0 . За виданими авансами - 9,0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання (кредиторська заборгованiсть) станом на 31.12.2011 року становлять 396,0 тис. грн.. Короткостроковi кредити банкiв - 0 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить - 103,0 тис.грн. З одержаних авансiв - 246,0 тис.грн. З бюджетом -35,0 тис.грн. З позабюджетних платежiв - 0 . Зi страхування - 5,0 тис.грн. З оплати працi -1,0 тис.грн. Iншi поточнi зобов`язання - 6,0 тис.грн. Формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам статей 30, 38, .39,40 Закону України "Про господарськi товариства". Статутний капiтал становить станом на 31.12.2011р. 1011,1 тис.грн грн. i подiлений на 4045960 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Протягом звiтного перiоду статутний капiтал товариства не змiнювався i є повнiстю сплачений. Iнший додатковий капiтал становить 3815,0 тис.грн. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред`явника не випускалися. Формування собiвартостi та фiнансових результатiв у товариствi в звiтному перiодi вiдповiдало вимогам П(С)БО №15, П(С)БО №16, П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати та Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05. 1997р. № 283/97-ВР з врахуванням внесених до нього змiн i доповнень. За 2011 рiк товариство отримало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) 2705,0 тис.грн. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 2254,0 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи -26,0 тис.грн.. Iншi доходи -56,0 тис.грн. Непокритий збиток у товариствi станом на 31.12.2011 р. пiдтверджується в сумi 1305,0 тис. грн. За 2011 рiк товариством отримано 9,0 тис.грн. збитку. Вартiсть чистих активiв ВАТ "Агромаш" розрахована на пiдставi показникiв балансу товариства станом на 31.12.2011 року i складає 3521,0 тис.грн. Внаслiдок порiвняння вартостi чистих активiв ВАТ iз розмiром статутного капiталу, який складає 1011,0 тис.грн. слiд зробити висновок, що товариство не порушує вимоги статтi 155 Цивiльного кодексу України по вiдношенню вартостi чистих активiв до статутного капiталу.(Якщо вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявляється меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу встановленого законом товариство пiдлягає лiквiдацiї.). Протягом звiтного року дiй, якi б вплинули на фiнансово - господарський стан емiтента та призвели до значної змiни вартостi його цiнних паперiв - не вiдбулося Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Агромаш" вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики реально та точно вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2011 року . На пiдставi облiкових даних та наведених вище висновкiв аудиторська фiрма "Контроллiнг-95" пiдтверджує вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку Основнi фiнансовi показники товариства за 2011 рiк характеризуються такими даними : № п/п Показники На 31. 12. 2010р. На 31. 12. 2011р. Нормативне значення Вiдхилення 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,01 0 0,25-0,5 -0,01 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,41 1,48 1,0-2,0 0,07 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (незалежностi) 0,90 0,89 Не менше 0,5 -0,01 4 Коефiцiєнт структури капiталу(фiнансування) 0,10 0,11 0,01 4 Нерозподiлений прибуток /збиток/, тис. грн. -1296,0 -1305,0 - 9,0 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв, 0 0 - - 6 Рентабельнiсть акцiонерного капiталу, % 0 0 - - 7 Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом 0,10 0,11 - 0,01 8 Дивiденди, виплаченi на одну просту акцiю, грн.. 0 0 - - 9 Надлишок /+/, недостаток /-/ власних оборотних коштiв, тис. грн. -269,0 -303,0 - 34,0 10 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 2,72 2,56 - -0,16 11 Коефiцiєнт прогнозу банкрутства 0,03 0,04 - 0,01 12 Коефiцiєнт виплати дивiдендiв 0 0 - - ВАТ не випускало цiнних паперiв.якi вимагають забезпечення за ними. Iпотечних облiгацiй ВАТ не випускало. Наведенi данi в таблицi свiдчать про те, що фiнансовий стан товариства на 31.12.2011 р. є важким. Це перш за все пiдтверджується низькими показниками абсолютної лiквiдностi та збитковою дiяльнiстю. Аналiзуючи показники лiквiдностi пiдприємства за даними таблицi можна побачити, що в звiтному перiодi коефiцiєнти лiквiдностi дещо знизились, що свiдчить про деяку тенденцiю до зменшення рiвня платоспроможностi пiдприємства. Показники загальної лiквiдностi мають значення вище вiд нормативного, що свiдчить про спроможнiсть товариства частково покривати свої борги за рахунок мобiлiзацiї коштiв в розрахунках з дебiторами. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина короткострокових позичкових зобов'язань може бути при необхiдностi погашена негайно. Так. на ВАТ " Агромаш " вiн =0 що свiдчить про те, що за рахунок власних активiв товариство зможе покрити 0 % своєї заборгованостi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(автономiї) станом на 31.12.2011р.має значення бiльше вiд нормативного i свiдчить про те, що в кожних 100 гривнях вкладених активiв товариства 89 грн.- власний капiтал. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом збiльшився, що свiдчить про збiльшення його фiнансової стiйкостi. Коефiцiєнт рентабельностi активiв нище вiд нормативу, що свiдчить про неефективнiсть використання наявних основних та оборотних коштiв. Данi балансу є спiвставними з даними форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати". Загальний висновок: Викладене вище дозволяє нам висловити умовно-позитивну думку щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi дiйсному фiнансовому стану та результатам дiяльностi товариства. Ми вважаємо, що за винятком можливого впливу факторiв, викладених вище фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає iнформацiю про фiнансовий стан ВАТ "Агромаш" на 31 .12.2011 року, а також про результати його господарської дiяльностi за 2011 рiк згiдно з нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано при пiдготовцi фiнансових звiтiв є Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку. Вiдомостi про аудитора. ТзОВ Аудиторська фiрма "Контроллiнг - 95". свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3827 вiд 22.06.2006 року, видане АПУ. Мiсцезнаходження: м. Тернопiль, вул. Галицька, 38. тел 8 067 9544337. Дата початку перевiрки 05.03.2012 р., дата закiнчення перевiрки 06.03.2012 р. за мiсцезнаходженням ВАТ. Тернопiльська обл.,м.Чорткiв вул.. В.Великого 29. Директор аудиторської фiрми "Контроллiнг - 95" М.П.Тимочко Сертифiкат, серiя А, №001938 Виданий АПУ 29.01.2009 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основнi види дiяльностi пiдприємства: - виготовлення продукцiї автотранспортного призначення; - виготовлення холодильного обладнання; - виготовлення ремонтно-технiчного обладнання; - виготовлення сiльсько-господарської технiки; - ремонт та сервiсне обслуговування автомобiльних двигунiв i холодильного обладнання. Змiна економiчної ситуацiї в державi поставила вимогу щодо змiни випуску продукцiї ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш": зменшено випуск вiдремонтованої продукцiї автотехнiки, розширено вiдновлення двигунiв рiзних моделей, ремонт автомобiлiв, компресорiв, переобладнання транспортерiв. Розширено випуск автомобiльних кузовiв iзотермiчних, авторефрижераторних, хлiбних, автомайстерень. Розроблено i впроваджено у виробництво спецкузови для перевезення штучних вантажiв розсувного типу. Освоєно випуск охолоджувачiв молока ОМ-1500, холодильних камер, багатооперацiйних агрегатiв передпосiвного типу, транспортерiв. Завод випускає велику гаму товарiв широкого вжитку, в т.ч. гаражнi ворота, секцiї огорожi, виконує художню ковку металу, виготовляє вироби з металу на замовлення громадян. Протягом звiтного перiоду пiдприємство отримало 2254 тис.грн. чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї, що у порiвняннi з 2010 роком складає на 794 тис.грн. бiльше, в зв"язку iз збiльшенням кiлькостi замовлень Ескпорт та iмпорт у товариствi вiдсутнiй. Основними споживачами продукцiї та послуг пiдприємства є сiльськогосподарськi товариства та населення областi. Показники Товариства прямо залежать вiд розвитку сiльського господарства району, областi i в цiлому вiд державної полiтики. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Сезоннiсть не має великого впливу на роботу пiдприємства. Основними конкурентами Товариства є Одеський автозбиральний завод, Горлiвський ремонтно-механiчний завод, Черкаський завод технологiчного обладнання, Шепетiвський завод культиваторiв та iншi пiдприємства, що займаються аналогiчною дiяльнiстю. Особливiстю продукцiї (послуг) емiтента є якiсть продукцiї та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали. Основним ризиком у дiяльностi Товариства є епiзодичне недотримання технологiчної дисциплiни виготовлення продукцiї, яке може приводити до зниження якостi технiки i зменшення попиту споживачiв. Збут продукцiї здiйснюється, як безпосередньо споживачам-пiдприємствам агропромислового комплексу, так i населенню областi. Питання розширення виробництва обмежене незначними виробничими площами i географiчним розташуванням. Для виробництва машин для потреб сiльського господарства використовується сировина вiтчизняного виробництва Динамiка цiн вiдповiдає динамiцi iнфляцiї. Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на послуги, що надаються пiдприємством. Канали збуту робiт Емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на послуги. Стратегiя в областi збуту полягає в розробцi перспективи планiв стосункiв з постiйними споживачами продукцiї; проведення маркетингових дослiджень ринку , аналiз продукцiї конкурентiв та iншi заходи, що створють ефективнi умови збуту Динамiка цiн: цiни на метал пiднiмаються (напротязi року - 160%) Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким iз-за їх високої цiни. Особливостi галузi : 1. Висока матерiаломiсткiсть продукцiї ; 2. Велика залежнiсть вiд сезонних перiодiв, особливо при наданнi автотранспортних послуг 3. Необхiднiсть точного обладнання та наявнiсть спецiнструмента для пiдгонки деталей та вузлiв. 4. Неможливiсть перенести ремонт чи замiну деталей та вузлiв на iнший строк. 5. Спецiалiзацiя виробництва по окремих видах ремонтiв окремих виробничих дiлянок. Все це призводить до нестабiльностi в дiяльностi бiльшостi пiдприємств галузi. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: високi цiни на всi матерiально-технiчнi ресурси Основнi ризики в дiяльностi Товариства, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: -ризик надмiрного виробництва конкурентами; -ризику перевищення кошторису витрат; -ризику, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв; -ризик вiдмови вiд уклади договору з замовником; -ризику, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв; -комерцiйнi ризики; -ризики, пов'язанi з людським фактором; -полiтичнi: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi, вирiшення полiтичних суперечок в Парламентi гальмують приймання важливих та необхiдних законопроектiв. Прогнозованiсть полiтичної ситуацiї в країнi дасть можливiсть прогнозувати дiяльнiсть пiдприємства на значний промiжок часу. -Фiнансово-економiчнi: цiни на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали на загальнодержавному рiвнi нестабiльнi та дуже високi, що гальмує складання прогнозiв та планiв на тривалi промiжки часу. Висока зацiкавленiсть держави i пiдтримка вiтчизняного виробника, прийняття нового податкового кодексу, стабiльнiсть та прогнозованiсть цiн на енергоносiї дасть можливiсть зменшити собiвартiсть продукцiї, що сприятиме зросту обсягiв реалiзацiї. Крiм того, на фiнансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступнi фактори: - вiдсутнiсть державної програми по пiдтримцi та розвитку галузi; - iнвестицiйна непривабливiсть пiдприємства; Впровадження нових технологiй в звiтному роцi Товариство не здiйснювало. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - немає.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв значних придбань основних засобiв не було. Вибуття основних засобiв (тис.грн): 2005 р. 41 (будинки i споруди 41) 2006 р. 112,4 (транспортнi засоби 38, обладнання 74,4) 2007 р. 353,6 (будинки i споруди 308,2, транспортнi засоби 45,4) 2008 р. 131 (продано транспортнi засоби: КАМАЗ вартiстю 39655 грн, БМВ 79230 грн, списано малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 4958 грн, автомобiль УАЗ 7165 грн) 2009 р.: вибуло будинки та споруди первiсною вартiстю 347 тис.грн, знос яких становить 343 тис.грн у 2010 р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 13 тис.грн (машини та обладнання) Придбань основних засобiв у 2010 р. не було. У 2011 р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 196 тис.грн, в т.ч. будинки, споруди 71 тис.грн, машини та обладнання 20 тис.грн, транспортнi засоби 11 тис.грн, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 94 тис.грн. Придбань основних засобiв у 2011 р. не було. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 7582 тис.грн, в т.ч.: будики i споруди 44851 тис.грн, машини i обладнання 2251 тис.грн, транспортнi засоби 273 тис.грн, iнструменти та прилади 38 тис.грн, iншi основнi засоби 169 тис.грн, Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 7778 тис.грн, в т.ч.: будики i споруди 4922 тис.грн, машини i обладнання 2271 тис.грн, транспортнi засоби 284 тис.грн, iнструменти та прилади 38 тис.грн, iншi основнi засоби 169 тис.грн, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 94 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 4254 тис.грн в т.ч.: будики i споруди 2443 тис.грн, машини i обладнання 1641 тис.грн, транспортнi засоби 91 тис.грн, iнструменти та прилади 31 тис.грн, iншi основнi засоби 48 тис.грн, Знос основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 4404 тис.грн в т.ч.: будики i споруди 2496 тис.грн, машини i обладнання 1646 тис.грн, транспортнi засоби 91 тис.грн, iнструменти та прилади 31 тис.грн, iншi основнi засоби 46 тис.грн, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 94 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 56,6 % в т.ч.: будики i споруди 50,7 % , машини i обладнання 72,5 %, транспортнi засоби 32 %, iнструменти та прилади 81,6 %, iншi основнi засоби 27,2 %, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 56,1 % в т.ч.: будинки i споруди 50,3 % , машини i обладнання 72,9 %, транспортнi засоби 33,3 %, iнструменти та прилади 81,6 %, iншi основнi засоби 28,4 %, Нарахування амортизацiї здiйснюється за методом, передбаченим податковим законодавством, що не суперечить Положенню. За звiтний перiод нараховано амортизацiї 38 тис.грн, в т.ч. будинки i споруди 18 тис.грн, машини та обладнання 12 тис.грн, транспортнi засоби 6 тис.грн, iншi основнi засоби 2 тис.грн Протягом звiтного року товариством вибуло основних засобiв на суму 196 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та нарахуванням амортизацiї. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання обладнання в середньому складає 50-60 вiдсоткiв. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть активiв вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 42 роки, обладнання виробничого призначення - 10 рокiв, транспортних засобiв - 7 рокiв. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням виробничi площi i виробничi потужностi обмеженi застарiлим обладнанням i високим ступенем використання. Утримання активiв забезпечується своєчасним технiчним обслуговуванням, поточним i, в окремих випадках, капiтальним ремонтом.Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2010 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Технологiчний процес виготовлення машин не мiстить значних екологiчно небезпечних викидiв. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Iндексацiя основних засобiв у звiтному перiодi не проводилася. Облiк ремонту та модернiзацiї основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до податкового облiку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є: Зростання цiн на енергоносiї на паливно-мастильнi матерiали, якi залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i нестабiльними, значно гальмують складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу. Для збiльшення конкурентноздатностi продукцiї заводу i, як наслiдок її купiвельної необхiдностi товариство потребує залучення iнвестицiйних програм для оновлення станочного парку, впровадження нових енергосберегаючих технологiй, що дозволить знизити собiвартiсть продукцiї i пiдвищити її якiснi характеристики. - Недостатня кiлькiсть iнвестицiй в галузь. Недостатня кiлькiсть квалiфiкованих молодих фахiвцiв. - Недосконале законодавство. - Загальна економiчна криза у країнi. Внаслiдок цього Товариство не має впевненостi у майбутньому та можливостi своєчасного придбання паливно-мастильних матерiалiв, нову технiку, запчастини, тощо. - Серед соцiальних проблем на першому мiсцi невисокий рiвень заробiтної плати працiвникiв заводу. Проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн у економiцi та податковiй полiтицi Держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента: - податкове навантаження; - полiтична нестабiльнiсть; - зростання iнфляцiй. Стратегiя в областi збуту полягає в розробцi перспективи планiв стосункiв з постiйними споживачами продукцiї; проведення маркетингових дослiджень, аналiз продукцiї конкурентiв та iншi заходи, що створюють ефективнi умови збуту. Основнi ризики в дiяльностi Товариства: - ризик надмiрного виробництва конкурентами; - ризику перевищення кошторису витрат; - ризику, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв; - ризик вiдмови вiд уклади договору з замовником; - ризику, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв; - комерцiйнi ризики; - ризики, пов'язанi з людським фактором; - полiтичнi: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi, вирiшення полiтичних суперечок в Парламентi гальмують приймання важливих та необхiдних законопроектiв. Прогнозованiсть полiтичної ситуацiї в країнi дасть можливiсть прогнозувати дiяльнiсть пiдприємства на значний промiжок часу. - Фiнансово-економiчнi: цiни на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали на загальнодержавному рiвнi нестабiльнi та дуже високi, що гальмує складання прогнозiв та планiв на тривалi промiжки часу. Висока зацiкавленiсть держави i пiдтримка вiтчизняного виробника, прийняття нового податкового кодексу, стабiльнiсть та прогнозованiсть цiн на енергоносiї дасть можливiсть зменшити собiвартiсть продукцiї, що сприятиме зросту обсягiв реалiзацiї. У звiтному перiодi витрати пiдприємства зросли у зв`язку з подорожченням сировини та матерiалiв, енергоносiїв, зростанням мiнiмальної заробiтної плати та загального iндексу iнфляцiї. Цiна на електроенергiю та газ у 2011 р. зросли. Вплив зовнiшнiх факторiв має, в основному, загальноекономiчний, об'єктивний, стратегiчний характер, але вiн пiдсилюється впливом цiлого ряду ринкових та полiтичних факторiв. Внутрiшнi фактори впливають на результати дiяльностi пiдприємства i напряму пов'язанi з його операцiйною (маркетингова полiтика, структура поточних витрат, виробничий менеджмент тощо), iнвестицiйною (iнвестицiйнi вкладення, iнвестицiйна стратегiя та iнвестицiйний менеджмент тощо) та фiнансовою (структура активiв та зобов'язань, фiнансова стратегiя та фiнансовий менеджмент тощо) дiяльнiстю. Негативний вплив макроекономiчних i полiтичних процесiв на загальний стан економiки в країнi i як наслiдок, зниження обсягiв промислового виробництва в цiлому, . Збiльшення цiн на основнi енергоносiї зробили продукцiю багатьох пiдприємств не конкурентоздатної на внутрiшньому i зовнiшньому ринках Також iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є несвоєчаснi розрахунки замовникiв за виконанi роботи, а також частi змiни в податковому законодавствi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафнi санкцiї не накладалися
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд реалiзованої продукцiї. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї продукцiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Товариство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не отримує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i позиченого капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довготермiнових i короткоткрмiнових зобов"язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв. Фiнансовий стан Товариства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї.Для фiнансування технiчного переозброєння планується збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї, зменшення дебiторської заборгованостi. Для збереження подальшого функцiонування пiдприємства у даниз умовах, об'єктивно виникає потреба в постiйнiй оптимiзацiї матерiально-технiчної бази, органiзацiйно-господарської структури, тактики та стратегiї дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з фактичним та прогнозним станом справ у всiх сегментах пiдприємництва з урахуванням органiзацiйної i економiчної доцiльностi. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв послуг, якi надає товариство, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Пiдприємство працює по мiрi поступлення замовлень. Укладених, але не виконаних договорiв у товариствi немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на полiпшення фiнансового стану, а саме: покращення сервiсного обслуговування, реконструкцiя основних засобiв, розширення виробництва та асортименту товарiв, пошук нових платоспроможних покупцiв, розробку нової маркетингової стратегiї, полiтики цiноутворення. Плани Пiдприємства на 2012 рiк спрямованi на вдосконалення роботи в напрямку зростання обсягу випуску готової продукцiї та погашення збиткiв за 2011 рiк. Пiдприємство передбачає вжити в 2012 р. комплекснi iнженерно-технiчнi заходи щодо збiльшення обємiв та розширення номенклатури виробництва та полiпшення якостi продукцiї: - Удосконалення та пiдвищення якостi продукцiї згiдно з потребами замовникiв; - Розробка нових видiв продукцiї Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок та витрат на такi заходи - у звiтному роцi не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ за участю Товариства у звiтному роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
В звiтному роцi Товариство власнi акцiї не викупало. Iншої iнформацiї, що може бути iстотньою для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi - немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3374.000 3328.000 0.000 0.000 3374.000 3328.000
будівлі та споруди 2426.000 2408.000 0.000 0.000 2426.000 2408.000
машини та обладнання 625.000 610.000 0.000 0.000 625.000 610.000
транспортні засоби 193.000 182.000 0.000 0.000 193.000 182.000
інші 130.000 128.000 0.000 0.000 130.000 128.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 3374.000 3328.000 0.000 0.000 3374.000 3328.000
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 7582 тис.грн, в т.ч.: будики i споруди 44851 тис.грн, машини i обладнання 2251 тис.грн, транспортнi засоби 273 тис.грн, iнструменти та прилади 38 тис.грн, iншi основнi засоби 169 тис.грн, Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 7778 тис.грн, в т.ч.: будики i споруди 4922 тис.грн, машини i обладнання 2271 тис.грн, транспортнi засоби 284 тис.грн, iнструменти та прилади 38 тис.грн, iншi основнi засоби 169 тис.грн, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 94 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 4254 тис.грн в т.ч.: будики i споруди 2443 тис.грн, машини i обладнання 1641 тис.грн, транспортнi засоби 91 тис.грн, iнструменти та прилади 31 тис.грн, iншi основнi засоби 48 тис.грн, Знос основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 4404 тис.грн в т.ч.: будики i споруди 2496 тис.грн, машини i обладнання 1646 тис.грн, транспортнi засоби 91 тис.грн, iнструменти та прилади 31 тис.грн, iншi основнi засоби 46 тис.грн, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 94 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 56,6 % в т.ч.: будики i споруди 50,7 % , машини i обладнання 72,5 %, транспортнi засоби 32 %, iнструменти та прилади 81,6 %, iншi основнi засоби 27,2 %, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 56,1 % в т.ч.: будинки i споруди 50,3 % , машини i обладнання 72,9 %, транспортнi засоби 33,3 %, iнструменти та прилади 81,6 %, iншi основнi засоби 28,4 %, Нарахування амортизацiї здiйснюється за методом, передбаченим податковим законодавством, що не суперечить Положенню. За звiтний перiод нараховано амортизацiї 38 тис.грн, в т.ч. будинки i споруди 18 тис.грн, машини та обладнання 12 тис.грн, транспортнi засоби 6 тис.грн, iншi основнi засоби 2 тис.грн Протягом звiтного року товариством вибуло основних засобiв на суму 196 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх вибуттям та нарахуванням амортизацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється за методом, передбаченим податковим законодавством, що не суперечить Положенню. Ступiнь використання обладнання в середньому складає 50-60 вiдсоткiв. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть активiв вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займають будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основнi засоби в оренду не надавалися. Арешту основних засобiв не було. Використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3521.000 3530.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1011.000 1011.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1011.000 1011.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 2510 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 2510 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 0.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис:

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
22.04.2011 23.04.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
13.09.2011 14.09.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
01.12.2011 02.12.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 0 0
2 2010 0 0
3 2009 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): не скликалися Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) комiтети не створено
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) не змiнювало

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): дн
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) не змiнювало

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: дн

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: дн
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року дн

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
дн
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
дн
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
дн
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
дн
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
дн
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
дн
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
дн
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
дн
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
дн
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
дн
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
дн
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
дн
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
дн
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
дн
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
дн
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
дн

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 29.04.2012
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Чорткiвський завод "Агромаш" за ЄДРПОУ 00901594
Територія за КОАТУУ 6125510100
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності виготовлення i ремонт с/г технiки за КВЕД 29.24.2
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 48505, Чорткiвський р-н, м. Чорткiв, вул. Князя Володимира Великого, 29
Середня кількість працівників 66
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 3374 3328
- первісна вартість 031 7778 7582
- знос 032 ( 4404 ) ( 4254 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 3374 3328
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 307 393
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 22
Готова продукція 130 116 80
Товари 140 0 1
Векселі одержані 150 2 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 25 20
- первісна вартість 161 25 20
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 15 9
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 1
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 4 3
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 71 60
Усього за розділом II 260 540 589
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 3914 3917
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1011 1011
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 3815 3815
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1296 -1305
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3530 3521
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 98 103
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 256 246
- з бюджетом 550 22 35
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3 5
- з оплати праці 580 0 1
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 5 6
Усього за розділом IV 620 384 396
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3914 3917
Примітки На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв складає 7582 тис. грн. та їх знос - 4254 тис. грн., а на початок року - 7778 тис. грн. зi зносом 4404 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 20 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 9 тис. грн..
Керівник Журба Ярослав Євстахович
Головний бухгалтер Цепенда Вiра Орестiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2705 1752
Податок на додану вартість 015 451 292
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2254 1460
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 2044 ) ( 1371 )
Валовий:
- прибуток 050 210 89
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 26 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 228 ) ( 158 )
Витрати на збут 080 ( 13 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 26 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 31 ) ( 69 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 56 90
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 5 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 16 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 9 16
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 18 ) ( 10 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 6
- збиток 195 ( 9 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 6
- збиток 225 ( 9 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1479 1216
Витрати на оплату праці 240 425 137
Відрахування на соціальні заходи 250 166 50
Амортизація 260 38 48
Інші операційни витрати 270 203 78
Разом 280 2311 1529
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 4045960.00000000 4045960.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4045960.00000000 4045960.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.00222444 0.00148000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.00222444 0.00148000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Бухгалтерський облiк фiнансових результатiв здiйснюється з П (С) БО № 3 "Звiт про фiнансовi результати" та iнших нормативних документiв. Облiковою полiтикою ВАТ "Чорткiвський завод "Агромаш" доходи i витрати в звiтному роцi визнаються згiдно до П (С) БО № 15 "Дохiд" та П (С) БО № 16 "Витрати". В звiтному роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї становить 2254 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2044 тис. грн., адмiнвитрати, витрати складають 228 тис. грн. Результат дiяльностi Товариства за 2011 рiк - збиток 9 тис.грн.
Керівник Журба Ярослав Євстахович
Головний бухгалтер Цепенда Вiра Орестiвна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2299 1752
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 72 19
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 11 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 90
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1608 ) ( 1402 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 370 ) ( 135 )
Витрат на відрядження 110 ( 48 ) ( 49 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 112 ) ( 97 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 18 ) ( 7 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 184 ) ( 58 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 57 ) ( 36 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 23 ) ( 50 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -38 27
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -38 27
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 37 13
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 37 13
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 37 13
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 45 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -45
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -45
Чистий рух коштів за звітній період 400 -1 -5
Залишок коштів на початок року 410 4 9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 3 4
Примітки Залишок коштiв на кiнець року складає 3 тис.грн
Керівник Журба Ярослав Євстахович
Головний бухгалтер Цепенда Вiра Орестiвна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1011 0 0 3815 0 -1296 0 0 3530
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1011 0 0 3815 0 -1296 0 0 3530
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -9 0 0 -9
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -9 0 0 -9
Залишок на кінець року 300 1011 0 0 3815 0 -1305 0 0 3521
Примітки Власний капiтал акцiонерного товариства на кiнець звiтного перiоду складає 3521 тис. грн., у тому числi статутний капiтал 1011 тис. грн., iнший додатковий капiтал складає 3815 тис. грн., нерозподiлений прибуток складає -1305 тис. грн.
Керівник Журба Ярослав Євстахович
Головний бухгалтер Цепенда Вiра Орестiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 4922 2496 0 0 0 71 71 18 0 0 0 4851 2443 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 2271 1646 0 0 0 20 17 12 0 0 0 2251 1641 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 284 91 0 0 0 11 6 6 0 0 0 273 91 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 31 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 169 46 0 0 0 0 0 2 0 0 0 169 48 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 94 94 0 0 0 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 7778 4404 0 0 0 196 188 38 0 0 0 7582 4254 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 26 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 26
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 56 16
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 3
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 3
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 257 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 40 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 11 0 0
Запасні частини 850 44 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 41 0 0
Незавершене виробництво 890 22 0 0
Готова продукція 900 80 0 0
Товари 910 1 0 0
Разом 920 496 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 20 20 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1 1 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 18
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 18
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 18
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 38
Використано за рік - усього 1310 38
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 38
- з них машини та обладнання 1313 38
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Журба Ярослав Євстахович
Головний бухгалтер Цепенда Вiра Орестiвна